SafeDesign ApS Forretningsbetingelser

Gældende for alle rådgivningsopgaver udført af SafeDesign ApS, med mindre andre er aftalt i kontrakt/rådgiveraftale.

Aftalegrundlag

SAFEDESIGN ApS’ ydelser leveres efter ABR 18 Forenklet

SafeDesign ApS erstatningsmæssig ansvarsbegrænses i stedet for ABR18 Forenklet §38 stk. 4, til to gange det betalte honorar. Dækningen ophører senest efter 5 år efter aflevering.

SafeDesign ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab, tab som følge af tidsforsinkelser og andet indirekte tab.

SafeDesign ApS har tegnet professionel rådgiverforsikring i Tryg, Policenummer: 670-8.048.705

Hvis der på en opgave er indgået i projektansvarsforsikring, har SafeDesign ApS ikke et erstatningsansvar.

For projekter hvor der anvendes Certificeret brandrådgivning er den personcertificerede brandrådgiver i regi af Safedesign ApS, uden personligt ansvar og der vil aldrig kunne rejses direkte eller indirekte krav mod den personcertificerede brandrådgiver, ej heller i tilfælde af konkurs eller anden ophør af SafeDesign ApS.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms.

SafeDesign ApS forbeholder sig ret til at ændre priser.

Ved ændring af kontrakt oplyses dette på forhånd.

Efter aflevering af hver bestilt ydelse faktureres ydelsen, ved længere varende projektet faktureres forbrugt tid aconto hver måned.

Betalingsfrist er 14 dage netto.