certificering

Sammen med BR18 blev der indført et krav om brug af Certificerede Brandrådgivere på byggeri indplaceret i brandklasse 2, 3 eller 4. Efter en officiel overgangsperiode på 2 år (i praksis har der ikke været en egentlig overgangsperiode), er det nu efter 1. januar 2020 ikke længere muligt at anvende traditionel byggesagsbehandling for brandforhold. Dvs. at der udgangspunkt skal anvendes en certificeret brandrådgiver på byggesager, hvor der skal søges om byggetilladelse.
Der kan undlades brug af certificeret brandrådgivere i brandklasse 1, hvilket hovedsageligt er enfamiliehuse, rækkehuse mv. og mindre lager/industri ejendomme på under 600 m².

Inden certificeringsordningens blev igangsat, var det almindelig praksis, at der af en brandrådgiver (hvis der blev anvendt brandrådgiver) blev udarbejdet en brandstrategi med tilhørende brandplaner til myndighedsprojektet. Derudover er der i visse sager blevet stillet myndighedskrav om udarbejdelse af DKV-plan (Drift- kontrol- og vedligeholdelsesplan) inden færdigmelding.

På de eksemplariske sager har brandrådgiveren været en del af den løbende projektering og udført fagtilsyn i byggefasen – det har dog langt fra været tilfældet på alle sager.

Ifbm. BR18 certificeringsordningen er der dog kommet nye krav til, hvad der som minimum skal udarbejdes og kontrolleres herunder en udspecificering af, hvordan dokumentation og kontrol af brandforhold skal udføres. Dette vil medvirke til, at flere brandtekniske fejl løbende vil blive opdaget i byggefasen.

Processer for brandforhold i BR18

Dokumentation og kontrol set iht. Certificeret brandrådgivers virke er nu delt op i følgende 3 processer:

Designprocessen – hvor den brandtekniske dokumentation udarbejdes af en brandrådgiver.

Projekteringsprocessen – hvor brandsikringstiltag projekteres.

Udførelsesprocessen – hvor brandsikringstiltag udføres.

Designprocessen

Designprocessen spænder helt fra dispositionsfasen til og med ibrugtagning. Det er den proces, hvor den certificerede brandrådgiver udarbejder den brandtekniske dokumentation. Omfanget af den brandtekniske dokumentation vil variere meget fra byggeri til byggeri, afhængig af byggeriet størrelse og dets brandtekniske kompleksitet.

Nedenfor ses en tabel af de enkelte dokumenter, der er indeholdt i den brandtekniske dokumentation og hvornår de skal afleveres til byggemyndigheden. Af tabellen fremgår det, at der ikke skal afleveres lige så meget brandteknisk dokumentation ved myndighedsansøgning som tidligere, og at den resterende dokumentation afleveres som as built inden ibrugtagning. (parenteser) i tabellen angiver, at disse dokumenter skal være udarbejdet iht. projektets stade ved ansøgningstidspunkt, men skal ikke fremsendes før færdigmelding.

Tabel 1 – Fra vejledningen til BR18 kap. 34.

Projekterings- og udførelsesprocessen

Projekterings- og udførelsesprocessen omhandler som udgangspunkt ikke den Certificerede Brandrådgivers virke, men der er nogle overlap.
I designprocessen udarbejder Brandrådgiveren en Funktionsbeskrivelse (FUNK), hvor der for hvert enkelt brandsikringstiltag beskrives den nødvendige information for at det enkelte brandsikringstiltag kan projekteres. I udførelsesprocessen udføres de enkelte brandsikringstiltag iht. det i projekteringsprocessen projekteret materiale.

Brandrådgiveren skal i den Brandtekniske Kontrolplan (KPLA) have udarbejdet individuelle kontrolplaner for de pågældende brandsikringstiltag for henholdsvis både projekterings- og udførelsesprocessen. Disse kontrolplaner skal følges og der skal for hvert brandsikringstiltag udarbejdes tilsvarende kontrolrapporter som dokumentation på kontrollen. Kontrolrapporterne udarbejdes af entreprenøren med udgangspunkt i den certificerede brandrådgivers kontrolplaner. Alle kontrolrapporter skal samles og kontrolleres af den Certificerede Brandrådgiver før der kan udarbejdes en sluterklæring.

Byggeprocessen iht. BR18 krav

Kort sagt så tages der iht. BR18 og dets vejledninger ikke hensyn til hvordan byggeprocessen normalt ser ud på et byggeprojekt, fx iht. ABR18 og YBL2018 (ydelsesbeskrivelsen). For Byggemyndigheden og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er deres interesse ikke i hvordan processen er forløbet under byggeriet faser, men alene hvad der dokumenteres ved myndighedsansøgning (starterklæring) og at hele byggeriet sikkerhedsniveau dokumenteres til ibrugtagning (sluterklæring).
Praksis vil derved medvirke, at de fleste dokumenter i den brandtekniske dokumentation som udgangspunkt blive projekterings dokumenter, der er dynamiske og som bliver opdateret gennem byggeprocessen indtil de er bliver as built dokumenter. For byggesager iht. ABR18 og YBL2018 vil der blive dikteret hvornår og hvor ofte de enkelte dokumenter opdateres.

Da kravene om dokumentation af kontrol under projektering og udførelse af brandsikringstiltag er nye, kan dette forventes at skabe både forvirring og nye problemstillinger hos de projekterende og udførende. Det vil bare være et uomgåeligt krav, at der til den Certificerede Brandrådgiver afleveres kontrolrapporter, hvor kontroldokumentationen er udført som planlagt i de pågældende kontrolplaner. Modtages disse kontrolrapporter ikke eller er dokumentationen ufuldstændig, vil den Certificerede Brandrådgiver iht. sit virke ikke kunne udarbejde en sluterklæring og myndigheden vil derfor ikke kunne udstede en ibrugtagningstilladelse.
Det er derfor væsentligt, at projekteringsledere og byggeledere tager dette alvorligt og facilitere processerne.

Nedenfor ses en illustration af hvilke ydelser der kan forventes i et byggeri, an på om der kun ønskes de iht. BR18 nødvendige Certificerede ydelser, ydelser iht. ABR18 og YBL2018, en sparring omkring kontrol, projektering af brandsikringstiltag, mf.

 1. Starterklæring (START, ITT, DKB)
  Brandteknisk kontrolplan (KP for D, P og U foreløbing)
 2. Brandstrategi mv. udarbejdes (BSR, PLAN, FUNK)
  Kontrolrapport for Design opstart (KRAP-D)
 3. Kontrolplan for Projektering tilpasses (KP-D)
 4. Kontrolplan for Udførelse tilpasses under projektering (KP-U)
 5. Kontrolrapport for Projektering færdig (KRAP-P)
 6. Kontrolrapport for Udførelse justeres pga. ændring (KP-U)
 7. Brandteknisk dokumentation færdig (DKV, PFP)
 8. Kontrolrapport for Design færdig (KRAP-D)
 9. Kontrolrapport for Udførelse færdig (KRAP-U)
 10. Sluterklæring (SLUT)